Što je proračun i zašto je bitan?

Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici te rashodi i izdaci Grada.

Želja nam je da ovim pregledom gradskog proračuna omogućimo svim građanima uvid u prihode i rashode Grada da bi dobili transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i odlučivanju o načinu upravljanja Pulom.

Odakle novac dolazi u proračun?

Prihod se slijeva u proračun Grada u velikoj mjeri od prihoda od poreza te od pravnih, administrativnih i drugih pristojbi.

Osim toga, Grad određeni dio prihoda može ostvariti od imovine te od pruženih usluga i prihoda od donacija.

Građani sudjeluju u kreiranju proračuna

 • Online obrazac za Vaše prijedloge
 • Brošure o proračunu
 • Informativni letci

Putem ovih kanala građani ove, kao i prethodnih godina, svojim prijedlozima mogu sudjelovati u procesu donošenja proračuna.

Što sve možete saznati iz proračuna?

 • Koliko iznose ukupni prihodi i rashodi Grada
 • Koji se sve programi financiraju i u što sve Grad investira
 • Koliko se novca izdvaja za financiranje predškolskog odgoja, školstva, sporta, kulture i socijalne skrbi
 • Koliko se novca ulaže u prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu

Gdje možete pronaći proračun?

 • U službenim novinama Grada Pule
 • Na web stranicama Grada: www.pula.hr
 • pod kategorijom proračun
 • U upravom odjelu za financije i gospodarstvo, Polanijev prolaz 2, Pula